Monthly Aircraft Movement Summary

Month: December, Year: 2019
Generated Date: Monday, 21 January 2019

January || December

Flight DateArr Flt NoSTAAC InDep Flt NoSTDAC OutJoint FlightsRouting
01 Dec 18SB33001:15A322     NOU  NAN  WLS
01 Dec 18   SB33002:10A322  NOU  NAN  WLS
01 Dec 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
01 Dec 18FJ91203:30B73H     SYD  NAN
01 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
01 Dec 18FJ96005:45B73H     ADL  NAN
01 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
01 Dec 18FJ93006:15A332     MEL  NAN
01 Dec 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
01 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
01 Dec 18   PX08508:00B737  NAN  HIR  POM
01 Dec 18FJ85208:20B73H     HNL  APW  NAN
01 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
01 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
01 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
01 Dec 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
01 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
01 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
01 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
01 Dec 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
01 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
01 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
01 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
01 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
01 Dec 18VA18114:45A332     SYD  NAN  SYD
01 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
01 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
01 Dec 18   VA18016:15A332  SYD  NAN  SYD
01 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
01 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
01 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
01 Dec 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
01 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
01 Dec 18N922CB18:00G450     LUC  NAN  HNL
01 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
01 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
01 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
01 Dec 18   N922CB19:00G450  LUC  NAN  HNL
01 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
01 Dec 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
01 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
01 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
01 Dec 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
01 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
02 Dec 18FJ41405:10B73W     AKL  NAN
02 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
02 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
02 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
02 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
02 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
02 Dec 18   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
02 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
02 Dec 18   FJ91109:30A332  NAN  SYD
02 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
02 Dec 18FJ36012:10A332     SIN  NAN
02 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
02 Dec 18NZ5212:40B772     AKL  NAN  AKL
02 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
02 Dec 18   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
02 Dec 18   FJ35114:15A330  NAN  NRT
02 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
02 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
02 Dec 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
02 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
02 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
02 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
02 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
02 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
02 Dec 18VA18316:45B73H     SYD  NAN  SYD
02 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
02 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
02 Dec 18FJ46016:55B73H     WLG  NAN
02 Dec 18N59JE17:00G5     HNL  NAN  PER
02 Dec 18FJ41017:05B73H     AKL  NAN
02 Dec 18   VA18217:35B73H  SYD  NAN  SYD
02 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
02 Dec 18   FJ82017:50B73H  NAN  APW  HNL
02 Dec 18   N59JE18:00G5  HNL  NAN  PER
02 Dec 18PX08418:05B737     POM  HIR  NAN
02 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
02 Dec 18ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
02 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
02 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
02 Dec 18FJ91019:10A332     SYD  NAN
02 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
02 Dec 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
03 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
03 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
03 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
03 Dec 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
03 Dec 18   FJ92108:00B73H  NAN  BNE
03 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
03 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
03 Dec 18FJ82108:15B73H     HNL  NAN
03 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
03 Dec 18   PX08509:00B737  NAN  HIR  POM
03 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
03 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
03 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
03 Dec 18FJ35009:55A330     NRT  NAN
03 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
03 Dec 18   FJ91711:15A330  NAN  SYD
03 Dec 18SB33012:05A322     NOU  NAN  WLS
03 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
03 Dec 18FJ200112:307M8     HNL  NAN
03 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
03 Dec 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
03 Dec 18   SB33013:00A322  NOU  NAN  WLS
03 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
03 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
03 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
03 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
03 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
03 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
03 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
03 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
03 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
03 Dec 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
03 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
03 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
03 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
03 Dec 18SB33117:25A322     WLS  NAN  NOU
03 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
03 Dec 18   SB33118:20A322  WLS  NAN  NOU
03 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
03 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
03 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
03 Dec 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
03 Dec 18IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
03 Dec 18FJ91620:55A330     SYD  NAN
03 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
04 Dec 18FJ96005:45B73H     ADL  NAN
04 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
04 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
04 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
04 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
04 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
04 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
04 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
04 Dec 18   IE70310:30A320  NAN  VLI  HIR
04 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
04 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
04 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
04 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
04 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
04 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
04 Dec 18CTM116015:00CN235     NOU  NAN  WLS
04 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
04 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
04 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
04 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
04 Dec 18   CTM116016:30CN235  NOU  NAN  WLS
04 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
04 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
04 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
04 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
04 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
04 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
04 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
04 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
04 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
05 Dec 18   FJ82200:55B73H  NAN  CXI  HNL
05 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
05 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
05 Dec 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
05 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
05 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
05 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
05 Dec 18KE13709:25A333     ICN  NAN  ICN
05 Dec 18   FJ41109:45A330  NAN  AKL
05 Dec 18   KE13811:05A333  ICN  NAN  ICN
05 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
05 Dec 18NZ5212:40B772     AKL  NAN  AKL
05 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
05 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
05 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
05 Dec 18   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
05 Dec 18   FJ21314:25ATR 72  NAN  TBU
05 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
05 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
05 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
05 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
05 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
05 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
05 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
05 Dec 18FJ41016:55A330     AKL  NAN
05 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
05 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
05 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
05 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
05 Dec 18FJ21219:35ATR 72     TBU  NAN
05 Dec 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
05 Dec 18FJ82320:25B73H     HNL  CXI  NAN
05 Dec 18N767WB21:00F900     MEL  NAN
05 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
06 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
06 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
06 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
06 Dec 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
06 Dec 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
06 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
06 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
06 Dec 18   OYERY09:45Cessna Citation  NAN  HIR
06 Dec 18   FJ41109:45A332  NAN  AKL
06 Dec 18   N767WB11:00F900  NAN  HNL
06 Dec 18FJ36012:10A332     SIN  NAN
06 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
06 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
06 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
06 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
06 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
06 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
06 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
06 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
06 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
06 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
06 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
06 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
06 Dec 18FJ41016:55A332     AKL  NAN
06 Dec 18FJ46016:55B73W     WLG  NAN
06 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
06 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
06 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
06 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
06 Dec 18FJ91018:40A333     SYD  NAN
06 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
06 Dec 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
06 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
06 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
07 Dec 18   ON01802:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI
07 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
07 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
07 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
07 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
07 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
07 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
07 Dec 18   FJ92109:30A332  NAN  BNE
07 Dec 18   FJ41110:00B73H  NAN  AKL
07 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
07 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
07 Dec 18NZ5212:40B772     AKL  NAN  AKL
07 Dec 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
07 Dec 18   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
07 Dec 18   FJ35114:15A330  NAN  NRT
07 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
07 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
07 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
07 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
07 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
07 Dec 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
07 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
07 Dec 18SB33016:55A320     NOU  NAN  WLS
07 Dec 18FJ41017:10B73H     AKL  NAN
07 Dec 18   SB33017:50A320  NOU  NAN  WLS
07 Dec 18PX08418:05B738     POM  HIR  NAN
07 Dec 18FJ92018:20A332     BNE  NAN
07 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
07 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
07 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
07 Dec 18NF7419:40B738     VLI  NAN  VLI
07 Dec 18   NF7520:40B738  VLI  NAN  VLI
07 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
07 Dec 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
08 Dec 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
08 Dec 18FJ96005:45B73H     ADL  NAN
08 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
08 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
08 Dec 18   FJ91707:00A332  NAN  SYD
08 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
08 Dec 18   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
08 Dec 18FJ85208:20B73H     HNL  APW  NAN
08 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
08 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
08 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
08 Dec 18FJ35009:55A330     NRT  NAN
08 Dec 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
08 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
08 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
08 Dec 18NZ5212:40B772     AKL  NAN  AKL
08 Dec 18   FJ26913:00B73H  NAN  HIR
08 Dec 18   FJ36113:20A330  NAN  SIN
08 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
08 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
08 Dec 18   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
08 Dec 18   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
08 Dec 18VA18114:45A332     SYD  NAN  SYD
08 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
08 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
08 Dec 18   VA18016:15A332  SYD  NAN  SYD
08 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
08 Dec 18FJ91616:40A332     SYD  NAN
08 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
08 Dec 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
08 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
08 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
08 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
08 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
08 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
08 Dec 18FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
08 Dec 18FJ26820:00B73H     HIR  NAN
08 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
08 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
08 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
08 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
08 Dec 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
08 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
09 Dec 18FJ41405:10B73W     AKL  NAN
09 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
09 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
09 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
09 Dec 18   FJ91707:00A332  NAN  SYD
09 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
09 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
09 Dec 18   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
09 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
09 Dec 18   FJ91109:30A332  NAN  SYD
09 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
09 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
09 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
09 Dec 18VA17713:10A332     BNE  NAN  BNE
09 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
09 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
09 Dec 18   VA17414:30A332  BNE  NAN  BNE
09 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
09 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
09 Dec 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
09 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
09 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
09 Dec 18FJ91616:40A332     SYD  NAN
09 Dec 18VA18316:45B73H     SYD  NAN  SYD
09 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
09 Dec 18FJ46016:55B73H     WLG  NAN
09 Dec 18FJ41017:05B73H     AKL  NAN
09 Dec 18   VA18217:40B73H  SYD  NAN  SYD
09 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
09 Dec 18   FJ82017:50B73H  NAN  APW  HNL
09 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
09 Dec 18ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
09 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
09 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
09 Dec 18   FJ41319:00B73W  NAN  AKL
09 Dec 18FJ91019:10A332     SYD  NAN
09 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
09 Dec 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
10 Dec 18FJ36001:15A330     SIN  NAN
10 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
10 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
10 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
10 Dec 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
10 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
10 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
10 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
10 Dec 18FJ82108:15B73H     HNL  NAN
10 Dec 18   PX08509:00F100  NAN  HIR  POM
10 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
10 Dec 18   FJ39109:20A333  NAN  HKG
10 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
10 Dec 18   FJ41109:45A330  NAN  AKL
10 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
10 Dec 18SB33012:05A322     NOU  NAN  WLS
10 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
10 Dec 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
10 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
10 Dec 18   SB33013:00A322  NOU  NAN  WLS
10 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
10 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
10 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
10 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
10 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
10 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
10 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
10 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
10 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
10 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
10 Dec 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
10 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
10 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
10 Dec 18FJ41016:55A330     AKL  NAN
10 Dec 18SB33117:25A322     WLS  NAN  NOU
10 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
10 Dec 18   SB33118:20A322  WLS  NAN  NOU
10 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
10 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
10 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
10 Dec 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
10 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
10 Dec 18IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
11 Dec 18FJ96005:45B73H     ADL  NAN
11 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
11 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
11 Dec 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
11 Dec 18FJ39208:10A333     HKG  NAN
11 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
11 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
11 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
11 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
11 Dec 18   IE70310:30A320  NAN  VLI  HIR
11 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
11 Dec 18FJ36012:10A332     SIN  NAN
11 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
11 Dec 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
11 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
11 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
11 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
11 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
11 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
11 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
11 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
11 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
11 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
11 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
11 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
11 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
11 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
11 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
11 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
11 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
11 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
11 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
11 Dec 18   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
11 Dec 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
12 Dec 18   FJ82200:55B73W  NAN  CXI  HNL
12 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
12 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
12 Dec 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
12 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
12 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
12 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
12 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
12 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
12 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
12 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
12 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
12 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
12 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
12 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
12 Dec 18   FJ21314:25ATR 72  NAN  TBU
12 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
12 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
12 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
12 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
12 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
12 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
12 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
12 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
12 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
12 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
12 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
12 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
12 Dec 18FJ41619:25B73H     AKL  NAN
12 Dec 18FJ21219:35ATR 72     TBU  NAN
12 Dec 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
12 Dec 18FJ82320:25B73W     HNL  CXI  NAN
12 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
12 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
13 Dec 18FJ87305:10A332     SFO  NAN
13 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
13 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
13 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
13 Dec 18   FJ21507:30ATR 72  NAN  TBU  NAN
13 Dec 18   FJ91707:45B73H  NAN  SYD
13 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
13 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
13 Dec 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
13 Dec 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
13 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
13 Dec 18   FJ41109:45A332  NAN  AKL
13 Dec 18   FJ200510:007M8  NAN  SUV
13 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
13 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
13 Dec 18FJ21412:40ATR 72     TBU  NAN
13 Dec 18FJ200413:157M8     SUV  NAN
13 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
13 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
13 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
13 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
13 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
13 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
13 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
13 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
13 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
13 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
13 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
13 Dec 18FJ41016:55A332     AKL  NAN
13 Dec 18FJ46016:55B73W     WLG  NAN
13 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
13 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
13 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
13 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
13 Dec 18FJ91018:40A333     SYD  NAN
13 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
13 Dec 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
13 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
13 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
13 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
14 Dec 18   ON01802:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI  KSA
14 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
14 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
14 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
14 Dec 18   FJ91707:55B73H  NAN  SYD
14 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
14 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
14 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
14 Dec 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
14 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
14 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
14 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
14 Dec 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
14 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
14 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
14 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
14 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
14 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
14 Dec 18   VA18016:15B73H  SYD  NAN  SYD
14 Dec 18VA18116:15B73H     SYD  NAN  SYD
14 Dec 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
14 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
14 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
14 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
14 Dec 18SB33016:55A322     NOU  NAN  WLS
14 Dec 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
14 Dec 18   SB33017:50A322  NOU  NAN  WLS
14 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
14 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
14 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
14 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
14 Dec 18NF7419:40B738     VLI  NAN  VLI
14 Dec 18   NF7520:40B738  VLI  NAN  VLI
14 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
14 Dec 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
15 Dec 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
15 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
15 Dec 18FJ96005:45B73H     ADL  NAN
15 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
15 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
15 Dec 18   FJ91707:45B73H  NAN  SYD
15 Dec 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
15 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
15 Dec 18FJ85208:20B73H     HNL  APW  NAN
15 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
15 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
15 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
15 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
15 Dec 18   FJ41110:00A330  NAN  AKL
15 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
15 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
15 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
15 Dec 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
15 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
15 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
15 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
15 Dec 18VA17713:40B73H     BNE  NAN  BNE
15 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
15 Dec 18   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
15 Dec 18   VA17414:35B73H  BNE  NAN  BNE
15 Dec 18VA18114:45A332     SYD  NAN  SYD
15 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
15 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
15 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
15 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
15 Dec 18   VA18016:15A332  SYD  NAN  SYD
15 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
15 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
15 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
15 Dec 18FJ41017:10A330     AKL  NAN
15 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
15 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
15 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
15 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
15 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
15 Dec 18FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
15 Dec 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
15 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
15 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
15 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
15 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
15 Dec 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
15 Dec 18   FJ87022:15A330  NAN  SFO
16 Dec 18FJ41405:10B73W     AKL  NAN
16 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
16 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
16 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
16 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
16 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
16 Dec 18   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
16 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
16 Dec 18   FJ91109:30A332  NAN  SYD
16 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
16 Dec 18NZ75010:55A320     AKL  NAN  AKL
16 Dec 18   NZ75111:55A320  AKL  NAN  AKL
16 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
16 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
16 Dec 18VA17713:10A332     BNE  NAN  BNE
16 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
16 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
16 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
16 Dec 18   VA17414:30A332  BNE  NAN  BNE
16 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
16 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
16 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
16 Dec 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
16 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
16 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
16 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
16 Dec 18VA18316:45B73H     SYD  NAN  SYD
16 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
16 Dec 18FJ46016:55B73H     WLG  NAN
16 Dec 18FJ41017:05B73H     AKL  NAN
16 Dec 18   VA18217:40B73H  SYD  NAN  SYD
16 Dec 18   FJ82017:50B73H  NAN  APW  HNL
16 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
16 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
16 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
16 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
16 Dec 18ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
16 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
16 Dec 18FJ91019:10A332     SYD  NAN
16 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
16 Dec 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
17 Dec 18FJ87105:10A330     SFO  NAN
17 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
17 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
17 Dec 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
17 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
17 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
17 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
17 Dec 18FJ82108:15B73H     HNL  NAN
17 Dec 18   PX08509:00F100  NAN  HIR  POM
17 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
17 Dec 18   FJ39109:20A333  NAN  HKG
17 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
17 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
17 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
17 Dec 18   FJ41510:45A330  NAN  AKL
17 Dec 18   FJ96111:007M8  NAN  ADL
17 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
17 Dec 18SB33012:05A322     NOU  NAN  WLS
17 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
17 Dec 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
17 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
17 Dec 18   SB33013:00A322  NOU  NAN  WLS
17 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
17 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
17 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
17 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
17 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
17 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
17 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
17 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
17 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
17 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
17 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
17 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
17 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
17 Dec 18FJ36017:15A332     SIN  NAN
17 Dec 18SB33117:25A322     WLS  NAN  NOU
17 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
17 Dec 18FJ41417:55A330     AKL  NAN
17 Dec 18   SB33118:20A322  WLS  NAN  NOU
17 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
17 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
17 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
17 Dec 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
17 Dec 18   FJ25120:45ATR 72  NAN  APW
17 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
17 Dec 18IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
18 Dec 18FJ25003:25ATR 72     APW  NAN
18 Dec 18FJ96005:507M8     ADL  NAN
18 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
18 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
18 Dec 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
18 Dec 18FJ39208:10A333     HKG  NAN
18 Dec 18   FJ92108:15A332  NAN  BNE
18 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
18 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
18 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
18 Dec 18   IE70310:30A320  NAN  VLI  HIR
18 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
18 Dec 18FJ36012:10A332     SIN  NAN
18 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
18 Dec 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
18 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
18 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
18 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
18 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
18 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
18 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
18 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
18 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
18 Dec 18JQ11916:05A320     SYD  NAN  SYD
18 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
18 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
18 Dec 18   JQ12016:55A320  SYD  NAN  SYD
18 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
18 Dec 18FJ92017:05A332     BNE  NAN
18 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
18 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
18 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
18 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
18 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
18 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
18 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
18 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
18 Dec 18   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
18 Dec 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
19 Dec 18   FJ82200:55B73W  NAN  CXI  HNL
19 Dec 18   ON01802:00B733  NAN  INU
19 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
19 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
19 Dec 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
19 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
19 Dec 18   FJ92108:157M8  NAN  BNE
19 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
19 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
19 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
19 Dec 18ON01709:25B733     INU  NAN
19 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
19 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
19 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
19 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
19 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
19 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
19 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
19 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
19 Dec 18   FJ21314:25ATR 72  NAN  TBU
19 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
19 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
19 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
19 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
19 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
19 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
19 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
19 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
19 Dec 18FJ92018:007M8     BNE  NAN
19 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
19 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
19 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
19 Dec 18FJ41619:25B73H     AKL  NAN
19 Dec 18FJ21219:35ATR 72     TBU  NAN
19 Dec 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
19 Dec 18   FJ25120:15ATR 72  NAN  APW
19 Dec 18FJ82320:25B73W     HNL  CXI  NAN
19 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
19 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
19 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
20 Dec 18FJ25002:55ATR 72     APW  NAN
20 Dec 18FJ87305:10A332     SFO  NAN
20 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
20 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
20 Dec 18   FJ27507:15ATR 72  NAN  VAV
20 Dec 18   FJ25307:45B73W  NAN  APW
20 Dec 18   FJ91707:45B73H  NAN  SYD
20 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
20 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
20 Dec 18   FJ46108:307M8  NAN  WLG
20 Dec 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
20 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
20 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
20 Dec 18   FJ41109:45A332  NAN  AKL
20 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
20 Dec 18FJ25212:30B73W     APW  NAN
20 Dec 18NZ5212:40B772     AKL  NAN  AKL
20 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
20 Dec 18   NZ5314:00B772  AKL  NAN  AKL
20 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
20 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
20 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
20 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
20 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
20 Dec 18FJ27416:10ATR 72     VAV  NAN
20 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
20 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
20 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
20 Dec 18   FJ26316:50ATR 72  NAN  VLI
20 Dec 18FJ41016:55A332     AKL  NAN
20 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
20 Dec 18FJ46018:057M8     WLG  NAN
20 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
20 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
20 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
20 Dec 18FJ91018:40A333     SYD  NAN
20 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
20 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
20 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
20 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
20 Dec 18FJ26222:25ATR 72     VLI  NAN
21 Dec 18   ON01802:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI  KSA
21 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
21 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
21 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
21 Dec 18   FJ91707:557M8  NAN  SYD
21 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
21 Dec 18   FJ92108:15A332  NAN  BNE
21 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
21 Dec 18   FJ91109:30A332  NAN  SYD
21 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
21 Dec 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
21 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
21 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
21 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
21 Dec 18SB33012:55A320     NOU  NAN  WLS
21 Dec 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
21 Dec 18   SB33013:50A320  NOU  NAN  WLS
21 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
21 Dec 18   FJ35114:15A330  NAN  NRT
21 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
21 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
21 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
21 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
21 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
21 Dec 18   VA18016:15B73H  SYD  NAN  SYD
21 Dec 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
21 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
21 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
21 Dec 18FJ92017:05A332     BNE  NAN
21 Dec 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
21 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
21 Dec 18SB33118:15A320     WLS  NAN  NOU
21 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
21 Dec 18FJ91618:457M8     SYD  NAN
21 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
21 Dec 18   SB33119:10A320  WLS  NAN  NOU
21 Dec 18FJ91019:10A332     SYD  NAN
21 Dec 18NF7419:40B738     VLI  NAN  VLI
21 Dec 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
21 Dec 18   NF7520:40B738  VLI  NAN  VLI
21 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
21 Dec 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
22 Dec 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
22 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
22 Dec 18FJ96005:45B73H     ADL  NAN
22 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
22 Dec 18   FJ27506:00ATR 72  NAN  VAV
22 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
22 Dec 18   FJ91707:45B73H  NAN  SYD
22 Dec 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
22 Dec 18FJ85208:20B73H     HNL  APW  NAN
22 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
22 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
22 Dec 18   FJ45109:307M8  NAN  CHC
22 Dec 18FJ35009:55A330     NRT  NAN
22 Dec 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
22 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
22 Dec 18FJ27411:20ATR 72     VAV  NAN
22 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
22 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
22 Dec 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
22 Dec 18   FJ36113:20A330  NAN  SIN
22 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
22 Dec 18VA17713:40B73H     BNE  NAN  BNE
22 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
22 Dec 18   VA17414:35B73H  BNE  NAN  BNE
22 Dec 18VA18114:45A332     SYD  NAN  SYD
22 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
22 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
22 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
22 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
22 Dec 18   VA18016:15A332  SYD  NAN  SYD
22 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
22 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
22 Dec 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
22 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
22 Dec 18FJ91617:35B73H     SYD  NAN
22 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
22 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
22 Dec 18FJ28219:05ATR 72     FUN  NAN
22 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
22 Dec 18FJ45019:457M8     CHC  NAN
22 Dec 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
22 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
22 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
22 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
22 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
22 Dec 18   FJ25521:50B73H  NAN  APW
22 Dec 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
22 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
23 Dec 18FJ25204:30B73H     APW  NAN
23 Dec 18FJ41405:10B73W     AKL  NAN
23 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
23 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
23 Dec 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
23 Dec 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
23 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
23 Dec 18   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
23 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
23 Dec 18   FJ91109:30A332  NAN  SYD
23 Dec 18   FJ41109:457M8  NAN  AKL
23 Dec 18NZ75010:55A320     AKL  NAN  AKL
23 Dec 18   NZ75111:55A320  AKL  NAN  AKL
23 Dec 18FJ36012:10A330     SIN  NAN
23 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
23 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
23 Dec 18VA17713:10A332     BNE  NAN  BNE
23 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
23 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
23 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
23 Dec 18   VA17414:30A332  BNE  NAN  BNE
23 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
23 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
23 Dec 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
23 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
23 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
23 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
23 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
23 Dec 18VA18316:45B73H     SYD  NAN  SYD
23 Dec 18FJ41017:057M8     AKL  NAN
23 Dec 18FJ46017:05B73H     WLG  NAN
23 Dec 18FJ91617:20B73H     SYD  NAN
23 Dec 18   VA18217:40B73H  SYD  NAN  SYD
23 Dec 18   FJ82017:50B73H  NAN  APW  HNL
23 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
23 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
23 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
23 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
23 Dec 18ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
23 Dec 18   FJ93118:507M8  NAN  MEL
23 Dec 18FJ91019:10A332     SYD  NAN
23 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
23 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
23 Dec 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
24 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
24 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
24 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
24 Dec 18FJ93006:257M8     MEL  NAN
24 Dec 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
24 Dec 18   FJ23108:007M8  NAN  TRW
24 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
24 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
24 Dec 18FJ82108:15B73H     HNL  NAN
24 Dec 18   PX08509:00F100  NAN  HIR  POM
24 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
24 Dec 18   FJ39109:20A330  NAN  HKG
24 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
24 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
24 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
24 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
24 Dec 18   FJ41511:15A332  NAN  AKL
24 Dec 18SB33012:05A320     NOU  NAN  WLS
24 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
24 Dec 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
24 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
24 Dec 18   SB33013:00A320  NOU  NAN  WLS
24 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
24 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
24 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
24 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
24 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
24 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
24 Dec 18FJ23015:107M8     TRW  NAN
24 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
24 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
24 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
24 Dec 18   FJ96116:307M8  NAN  ADL
24 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
24 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
24 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
24 Dec 18SB33117:25A320     WLS  NAN  NOU
24 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
24 Dec 18   SB33118:20A320  WLS  NAN  NOU
24 Dec 18FJ41418:25A332     AKL  NAN
24 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
24 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
24 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
24 Dec 18   FJ41919:00B73H  NAN  AKL
24 Dec 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
24 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
24 Dec 18IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
25 Dec 18FJ41802:10B73H     AKL  NAN
25 Dec 18FJ96005:507M8     ADL  NAN
25 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
25 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
25 Dec 18FJ39208:10A330     HKG  NAN
25 Dec 18   FJ92108:15A332  NAN  BNE
25 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
25 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
25 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
25 Dec 18   IE70310:30A320  NAN  VLI  HIR
25 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
25 Dec 18FJ36012:10A332     SIN  NAN
25 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
25 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
25 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
25 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
25 Dec 18   FJ35114:15A330  NAN  NRT
25 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
25 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
25 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
25 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
25 Dec 18JQ11916:05A320     SYD  NAN  SYD
25 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
25 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
25 Dec 18   JQ12016:55A320  SYD  NAN  SYD
25 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
25 Dec 18FJ92017:05A332     BNE  NAN
25 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
25 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
25 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
25 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
25 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
25 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
25 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
25 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
25 Dec 18   FJ41522:00B73H  NAN  AKL
26 Dec 18   FJ82200:55B73W  NAN  CXI  HNL
26 Dec 18   ON01802:00B733  NAN  INU
26 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
26 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
26 Dec 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
26 Dec 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
26 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
26 Dec 18ET870708:00B763     DRW  NAN
26 Dec 18   FJ92108:157M8  NAN  BNE
26 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
26 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
26 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
26 Dec 18ON01709:25B733     INU  NAN
26 Dec 18   FJ41109:45A332  NAN  AKL
26 Dec 18FJ35009:55A330     NRT  NAN
26 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
26 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
26 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
26 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
26 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
26 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
26 Dec 18   FJ21314:25ATR 72  NAN  TBU
26 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
26 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
26 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
26 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
26 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
26 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
26 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
26 Dec 18FJ41016:55A332     AKL  NAN
26 Dec 18FJ92017:007M8     BNE  NAN
26 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
26 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
26 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
26 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
26 Dec 18FJ41619:25B73H     AKL  NAN
26 Dec 18FJ21219:35ATR 72     TBU  NAN
26 Dec 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
26 Dec 18FJ82320:25B73W     HNL  CXI  NAN
26 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
26 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
26 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
27 Dec 18   ET879903:00B763  NAN  DRW
27 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
27 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
27 Dec 18   FJ27507:15ATR 72  NAN  VAV
27 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
27 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
27 Dec 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
27 Dec 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
27 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
27 Dec 18   FJ45109:307M8  NAN  CHC
27 Dec 18   FJ41109:45A332  NAN  AKL
27 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
27 Dec 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
27 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
27 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
27 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
27 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
27 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
27 Dec 18N415P14:50G5     SFO  NAN
27 Dec 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
27 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
27 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
27 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
27 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
27 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
27 Dec 18FJ46016:55B73W     WLG  NAN
27 Dec 18FJ41016:55A332     AKL  NAN
27 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
27 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
27 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
27 Dec 18FJ91018:40A333     SYD  NAN
27 Dec 18FJ45018:457M8     CHC  NAN
27 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
27 Dec 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
27 Dec 18   FJ92320:407M8  NAN  BNE
27 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
27 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
28 Dec 18   ON01802:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI
28 Dec 18FJ92205:257M8     BNE  NAN
28 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
28 Dec 18VHZYH06:00WESTWIND     BNE  NAN  AKL
28 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
28 Dec 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
28 Dec 18   VHZYH07:00WESTWIND  BNE  NAN  AKL
28 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
28 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
28 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
28 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
28 Dec 18   FJ41109:45B73H  NAN  AKL
28 Dec 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
28 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
28 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
28 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
28 Dec 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
28 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
28 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
28 Dec 18VHLAW14:30GLEX     SYD  NAN
28 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
28 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
28 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
28 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
28 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
28 Dec 18FJ91616:30B73H     SYD  NAN
28 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
28 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
28 Dec 18SB33016:55A320     NOU  NAN  WLS
28 Dec 18FJ41016:55B73H     AKL  NAN
28 Dec 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
28 Dec 18   FJ96117:157M8  NAN  ADL
28 Dec 18   SB33017:50A320  NOU  NAN  WLS
28 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
28 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
28 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
28 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
28 Dec 18NF7419:40B738     VLI  NAN  VLI
28 Dec 18   NF7520:40B738  VLI  NAN  VLI
28 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
28 Dec 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
29 Dec 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
29 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
29 Dec 18FJ96005:507M8     ADL  NAN
29 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
29 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
29 Dec 18   FJ91707:457M8  NAN  SYD
29 Dec 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
29 Dec 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
29 Dec 18FJ85208:20B73H     HNL  APW  NAN
29 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
29 Dec 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
29 Dec 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
29 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
29 Dec 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
29 Dec 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
29 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
29 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
29 Dec 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
29 Dec 18   FJ36113:20A332  NAN  SIN
29 Dec 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
29 Dec 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
29 Dec 18VA17713:40B73H     BNE  NAN  BNE
29 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
29 Dec 18   FJ26114:20ATR 72  NAN  VLI
29 Dec 18   VA17414:35B73H  BNE  NAN  BNE
29 Dec 18VA18114:45A332     SYD  NAN  SYD
29 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
29 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
29 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
29 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
29 Dec 18   VA18016:15A332  SYD  NAN  SYD
29 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
29 Dec 18VA18316:45B73H     SYD  NAN  SYD
29 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
29 Dec 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
29 Dec 18FJ21017:25B73H     TBU  NAN
29 Dec 18FJ91617:357M8     SYD  NAN
29 Dec 18   VA18217:40B73H  SYD  NAN  SYD
29 Dec 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
29 Dec 18FJ45018:35B73H     CHC  NAN
29 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
29 Dec 18FJ91019:10A333     SYD  NAN
29 Dec 18FJ26219:55ATR 72     VLI  NAN
29 Dec 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
29 Dec 18   FJ92320:407M8  NAN  BNE
29 Dec 18NZ75420:45A320     AKL  NAN  AKL
29 Dec 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
29 Dec 18   NZ75521:45A320  AKL  NAN  AKL
29 Dec 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
29 Dec 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
30 Dec 18FJ41405:10B73W     AKL  NAN
30 Dec 18FJ92205:257M8     BNE  NAN
30 Dec 18FJ81106:00A332     LAX  NAN
30 Dec 18FJ93006:25B73H     MEL  NAN
30 Dec 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
30 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
30 Dec 18   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
30 Dec 18   FJ39109:20A332  NAN  HKG
30 Dec 18   FJ91109:30A332  NAN  SYD
30 Dec 18   FJ41109:457M8  NAN  AKL
30 Dec 18NZ75010:55A320     AKL  NAN  AKL
30 Dec 18   NZ75111:55A320  AKL  NAN  AKL
30 Dec 18FJ36012:10A332     SIN  NAN
30 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
30 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
30 Dec 18VA17713:10A332     BNE  NAN  BNE
30 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
30 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
30 Dec 18   FJ35114:15A332  NAN  NRT
30 Dec 18   VA17414:30A332  BNE  NAN  BNE
30 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
30 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
30 Dec 18VA18515:30B73H     MEL  NAN  MEL
30 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
30 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
30 Dec 18   VA18416:25B73H  MEL  NAN  MEL
30 Dec 18VA18316:45B73H     SYD  NAN  SYD
30 Dec 18FJ41017:057M8     AKL  NAN
30 Dec 18FJ46017:05B73H     WLG  NAN
30 Dec 18FJ91617:20B73H     SYD  NAN
30 Dec 18   VA18217:40B73H  SYD  NAN  SYD
30 Dec 18   FJ82017:50B73H  NAN  APW  HNL
30 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
30 Dec 18PX08418:05F100     POM  HIR  NAN
30 Dec 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
30 Dec 18ON01718:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
30 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
30 Dec 18   FJ93118:507M8  NAN  MEL
30 Dec 18FJ91019:10A332     SYD  NAN
30 Dec 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
30 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
31 Dec 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
31 Dec 18FJ92205:15B73H     BNE  NAN
31 Dec 18FJ81106:00A333     LAX  NAN
31 Dec 18FJ93006:307M8     MEL  NAN
31 Dec 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
31 Dec 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
31 Dec 18FJ39208:10A332     HKG  NAN
31 Dec 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
31 Dec 18   PX08509:00F100  NAN  HIR  POM
31 Dec 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
31 Dec 18   FJ39109:20A333  NAN  HKG
31 Dec 18KE13709:25A332     ICN  NAN  ICN
31 Dec 18   FJ41109:457M8  NAN  AKL
31 Dec 18FJ35009:55A332     NRT  NAN
31 Dec 18FJ82110:05B73H     HNL  NAN
31 Dec 18   FJ41510:45A330  NAN  AKL
31 Dec 18   KE13811:05A332  ICN  NAN  ICN
31 Dec 18SB33012:05A320     NOU  NAN  WLS
31 Dec 18FJ91412:25B73H     SYD  NAN
31 Dec 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
31 Dec 18NZ5212:40B773     AKL  NAN  AKL
31 Dec 18   SB33013:00A320  NOU  NAN  WLS
31 Dec 18   FJ25513:15B73H  NAN  APW
31 Dec 18   NZ5314:00B773  AKL  NAN  AKL
31 Dec 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
31 Dec 18VA18114:45B73H     SYD  NAN  SYD
31 Dec 18JQ11915:05A320     SYD  NAN  SYD
31 Dec 18FJ23015:10B73H     TRW  NAN
31 Dec 18   VA18015:40B73H  SYD  NAN  SYD
31 Dec 18   JQ12015:55A320  SYD  NAN  SYD
31 Dec 18VA17515:55B73H     BNE  NAN  BNE
31 Dec 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
31 Dec 18FJ92016:50B73H     BNE  NAN
31 Dec 18   VA17616:50B73H  BNE  NAN  BNE
31 Dec 18FJ41016:557M8     AKL  NAN
31 Dec 18SB33117:25A320     WLS  NAN  NOU
31 Dec 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
31 Dec 18FJ41417:55A330     AKL  NAN
31 Dec 18   SB33118:20A320  WLS  NAN  NOU
31 Dec 18FJ91018:40A332     SYD  NAN
31 Dec 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
31 Dec 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
31 Dec 18   FJ41919:00B73H  NAN  AKL
31 Dec 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
31 Dec 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
31 Dec 18IE70221:30A320     HIR  VLI  NAN
Copyright © 2018. Air Terminal Services [Fiji] Pte Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Sitemap